ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 ) sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 64
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44.192.114.32    
 
NoGift Policy
 
 
 
 
 
[ 28-06-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การขยายกหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั ...   เอกสารแนบท้าย 
[ 25-05-2565] ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง ประกาศยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี้สกิน   a1 
[ 26-04-2565] ประกาศ อบต. โคกกลาง โอนงบประมาณครั้งที่ 6   a1 
[ 26-04-2565] ประกาศ อบต. โคกกลาง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง   ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์) ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 
[ 05-04-2565] ประกาศ อบต. โคกกลาง โอนงบประมาณครั้งที่ 5   a1 
 
 
 
[ 27-06-2565] ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส ...   เอกสารแนบท้าย 
[ 25-05-2565] ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง ประกาศยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี้สกิน   a1 
[ 20-05-2565] ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม   a1 
[ 26-04-2565] ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง   ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์) ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั้วไป) 
[ 05-04-2565] ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง   a1 
 
 
 
 
 
 
 
[ 13-12-2564] วิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม-งานปรับเกรดถนนภา ...   ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศเชิญชวนเสนอราคา 
[ 25-11-2564] วิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม-งานซ่อมแซมถนนและ ...   ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศเชิญชวนเสนอราคา 
[ 03-11-2564] วิธีคัดเลือก สัญญาเลขที่ คล ๒/๒๕๖๕ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี ...   แบบแปลน แบบรูปรายการก่อสร้าง ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 03-11-2564] วิธีคัดเลือก สัญญาเลขที่ คล ๑/๒๕๖๕ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก ...   แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-09-2564] วิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด ...   แบบรูปรายการก่อสร้าง ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) 
 
 
 
[ 15-12-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ จ้างเหมาบำรุงรักษาแล ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 30-11-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ จ้างเหมาบำรุงรักษาแ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-11-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีคัดเลือก สัญญาเลขที่ คล ๒/๒๕๖๕ จ้างเหมาโครงการซ่อมส ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-11-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีคัดเลือก สัญญาเลขที่ คล ๑/๒๕๖๕ จ้างเหมาโครงการซ่อมส ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 16-03-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E๑/๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ ...   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาโครงการก่อสร้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ... [นางอุทัย ภักดี]   (อ่าน : 18/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ ต.โคกกลาง
วันที่ 7 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ ต.โคกกลาง
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง สำรวจป่า (หนองดุม)
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง สำรวจป่า (หนองดุม)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยนายวิชิต เครื่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสียงสูง หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยนายวิชิต เครื่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสียงสูง หมู่ที่ 8
 
ประกาศปิดหมู่บ้านเฉพาะคุ้มในหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อทอง เพื่อป้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 สู่หมู่บ้าน
ประกาศปิดหมู่บ้านเฉพาะคุ้มในหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อทอง เพื่อป้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 สู่หมู่บ้าน
วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.2565 ผู้บริหาร อบต.โคกกลาง ปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุม ITA 2565
วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.2565 ผู้บริหาร อบต.โคกกลาง ปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุม ITA 2565
วันที่ 4 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท
วันที่ 4 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท
 
 
 
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ( อบต.โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ )
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ( อบต.โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ )
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว
 
วัดป่าแก้วโคกกลาง
วัดป่าแก้วโคกกลาง
 
กลุ่มปลูกผักพาย
กลุ่มปลูกผักพาย
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop