ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 แผนพัฒนาห้าปี
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 63
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการประชาชนร่วมกันทำความสะอาดป่าหนองดุม ส่วนป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลโคกกลาง
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการประชาชนร่วมกันทำความสะอาดป่าหนองดุม ส่วนป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลโคกกลาง 
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์นำผู้ถูกคุมประพฤติฯเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการสังคม    ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ อบต.โคกกลาง
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์นำผู้ถูกคุมประพฤติฯเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการสังคม ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ อบต.โคกกลาง  
วันที่ 9 พย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 28 พย.2564
วันที่ 9 พย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 28 พย.2564 
อบต.โคกกลางจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
อบต.โคกกลางจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
อบต.โคกกลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณป่าหนองดุม บ้านโคกยาว หมู่ 2 เนื่องในวันมหิดล
อบต.โคกกลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณป่าหนองดุม บ้านโคกยาว หมู่ 2 เนื่องในวันมหิดล 
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 
อบต.โคกกลาง หมอบถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย
อบต.โคกกลาง หมอบถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย 
ประชุมประจำเดือน วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประชุมประจำเดือน วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 ปี 2564
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 ปี 2564 
โครงการ สปสช. พ.ศ.2564
โครงการ สปสช. พ.ศ.2564 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2564 
ขอขอบคุณไปยังคุณพ่อสุบิน ดวงจิตดี มอบไม้กวาดที่ผลิตเอง ให้ อบต.โคกกลาง
ขอขอบคุณไปยังคุณพ่อสุบิน ดวงจิตดี มอบไม้กวาดที่ผลิตเอง ให้ อบต.โคกกลาง 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร 
ออกเยี่ยม คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ออกเยี่ยม คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
อบต.โคกกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง
อบต.โคกกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง  
พมจ.มอบเงินเยียวยาโควิค 19 สำหรับผู้พิการ ต.โคกกลาง
พมจ.มอบเงินเยียวยาโควิค 19 สำหรับผู้พิการ ต.โคกกลาง 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 64
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 64 
ทำบุญตักบาตร อบต.โคกกลาง
ทำบุญตักบาตร อบต.โคกกลาง 
ล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ บ้านโคกกลางใหม่หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง
ล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ บ้านโคกกลางใหม่หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปี 2564
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปี 2564 
รำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
รำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 
ลอยกระทง 2563 ณ.หนองระหาร
ลอยกระทง 2563 ณ.หนองระหาร 
โครงการสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนบ้านโคกกลางร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านโคกกลางร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง 
กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่า 1 คน 1 ฝน 1 ต้น  ตำบลโคกกลาง
กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่า 1 คน 1 ฝน 1 ต้น ตำบลโคกกลาง 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิค  - 19) ครัวเรือนละ 500 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิค - 19) ครัวเรือนละ 500 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
พ่นหมอกควันพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อระงับการแพร่ระบาด ของเชื้อไข้เลือดออก หมู่ 11
พ่นหมอกควันพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อระงับการแพร่ระบาด ของเชื้อไข้เลือดออก หมู่ 11 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
หยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา ต.โคกกลาง
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา ต.โคกกลาง 
อบรมโครงการให้ความรู้ มะเร็งเต้านม หมู่ 3 บ้านโคกโบสถ์
อบรมโครงการให้ความรู้ มะเร็งเต้านม หมู่ 3 บ้านโคกโบสถ์ 
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 และหยอดทรายอะเบท
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 และหยอดทรายอะเบท 
โครงการจัดการขยะชุมชน
โครงการจัดการขยะชุมชน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก
โครงการปลูกหญ้าแฝก 
กิจกรรม 5 ส ต.โคกกลาง
กิจกรรม 5 ส ต.โคกกลาง 
โครงการจิตอาสา  เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11  
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11  
13​ พฤศจิกายน​ 2562​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ มอบหมาย​ ป.วิทูล​ วรรณ​ทอง​ มอบเงินสนับสนุน/มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่​ นางบัวพันธ์​
13​ พฤศจิกายน​ 2562​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ มอบหมาย​ ป.วิทูล​ วรรณ​ทอง​ มอบเงินสนับสนุน/มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่​ นางบัวพันธ์​ 
ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ม.7 บ้านสระแก้ว
ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ม.7 บ้านสระแก้ว 
นายอำเภอพนมดงรัก ประธานเปิดโครงการผันน้ำลงสู่หนองระหาร พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ทีมจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ร่วมกิจกรรมต่อท่อสูบผันน้ำไปยังหนอง
นายอำเภอพนมดงรัก ประธานเปิดโครงการผันน้ำลงสู่หนองระหาร พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ทีมจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ร่วมกิจกรรมต่อท่อสูบผันน้ำไปยังหนอง 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลแ... ดูเพิ่มเติม
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลแ... ดูเพิ่มเติม 
24​ ตุลาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00​ น.​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกกลาง​ หน่วยทหารใน​พ... ด
24​ ตุลาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00​ น.​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกกลาง​ หน่วยทหารใน​พ... ด 
อำเภอพนมดงรัก ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การผันน้ำลงแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และการจัดทำฝายชะลอน้ำ 1ตำบล 1ฝายชะลอน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก
อำเภอพนมดงรัก ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การผันน้ำลงแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และการจัดทำฝายชะลอน้ำ 1ตำบล 1ฝายชะลอน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.