ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 แผนพัฒนาห้าปี
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 63
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (2,4,7,10) 

จำนวน  สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( 1,7,8,9,11 ) 

จำนวน  สาย

ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่ 

จำนวน  11  สาย

ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน

จำนวน  47  สาย

ถนนดินเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่ 

จำนวน  11  สาย

ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 2,3,7,9 ) 

จำนวน  สาย

ถนนดินเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 1,2,3,7,9 ) 

จำนวน  สาย
ถนนดินลงลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 7 – สายตะกู  จำนวน  สาย

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                             

จำนวน 

แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะผ่านดาวเทียม 

จำนวน  11  แห่ง

โทรศัพท์ทางไกลชนบท

จำนวน  แห่ง

การไฟฟ้า

ตำบลโคกกลาง ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน  55 จุด

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ/ลำห้วย

จำนวน 

สาย

บึง/หนอง

จำนวน  15 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย

จำนวน  11  สาย

ท่อลอดรับน้ำ 

จำนวน  11  สาย

บ่อน้ำตื้น

จำนวน  17  สาย

บ่อน้ำบาดาล (บ่อมือโยก)

จำนวน  40  สาย

ประปาหมู่บ้าน ( 1,3,4,5,6,9 )

จำนวน  สาย

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   

จำนวน  16  สาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ทรัพยากรดิน สภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะลูกคลื่น มีที่ดอนสลับที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีสภาพเป็นดินเหนียว
  • ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลโคกกลางอยู่ในเขตป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้พลวง ไม้แดง ไม้ประดู่ ( ป่าหนองดุม )
  • ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำส่วนใหญ่จะตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.