ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 แผนพัฒนาห้าปี
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 63
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ตำบลโคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

จุดพิกัด

  • ละติจูด : 14.4891748 (14° 29’ 1.0121”)

  • ลองติจูด : 103.2506101 (103° 15’ 1.0024”

  • ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ประมาณ 45 กิโลเมตร และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2375 ตัดผ่านระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร มีห้วยย่างโคกกลาง และลำชีน้อยไหลผ่าน โดยมีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่ประเภทอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนและลาดเอียง พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีดินเหนียวผสมเป็นบางส่วนเหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน แหล่งน้ำทั่วไปไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคม, เมษายน,พฤษภาคมและ อากาศชื้นในฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีอากาศหนาวในเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

เนื้อที่ ตำบลโคกกลางมีพื้นที่ประมาณ 76.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,850 ไร่

1. พื้นที่อยู่อาศัย 9.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,893.75 ไร่

2. พื้นที่ทำการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ 67.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 41,956.25 ไร่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง 5150 4
2 บ้านโคกยาว 5000 7
3 บ้านโคกโบสถ์ 5050 6
4 บ้านตาเจก 2950 10
5 บ้านใหม่พัฒนา 2880 11
6 บ้านหนองแคน 3080 8
7 บ้านสระแก้ว 5250 2
8 บ้านโนนค้อทอง 5260 1
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 5170 3
10 บ้านหลักพัฒนา 2990 9
11 บ้านโคกกลางใหม่ 5070 5
รวม 47850

 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.