ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 แผนพัฒนาห้าปี
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 63
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   15-10-2564  6  10
2   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   06-10-2564  11  12
3   ประกาศ เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2  เอกสารแนบ   01-09-2564  11  3
4   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   29-07-2564  25  4
5   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-07-2564  12  1
6   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7  เอกสารแนบ   28-06-2564  24  1
7   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดคกกลาง  เอกสารแนบ   11-06-2564  14  3
8   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องงดการจัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 2564  เอกสารแนบ   10-05-2564  15  6
9   แผนตรวจสอบระยะยาว อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   03-05-2564  15  4
10   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   03-05-2564  19  6
11   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   19-04-2564  32  5
12   ประกาศ อบต.โคกกลาง งดการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯ  เอกสารแนบ   16-04-2564  17  4
13   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่อง งดการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 2564  เอกสารแนบ   09-04-2564  18  5
14   คำสั่ง อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   31-03-2564  19  8
15   ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เอกสารแนบ   30-03-2564  18  10
16   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เอกสารแนบ   26-03-2564  16  5
17   ประกาศโอนงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   24-03-2564  17  9
18   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เอกสารแนบ   23-03-2564  13  4
19   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เอกสารแนบ   25-02-2564  23  16
20   ประกาศ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   15-02-2564  20  2
21   ประกาศประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ตามกฎหมายใหม่  เอกสารแนบ   15-02-2564  28  6
22   ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  เอกสารแนบ   22-01-2564  24  2
23   ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุญาตให้คนงานต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   20-01-2564  18  1
24   ประกาศเรื่องรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   20-01-2564  20  2
25   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   08-01-2564  17  4
26   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เอกสารแนบ   08-01-2564  16  3
27   ประกาศ  เอกสารแนบ   04-01-2564  17  9
28   ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  เอกสารแนบ   15-12-2563  14  2
29   ประกาศ  เอกสารแนบ   07-12-2563  18  7
30   ประกาศ  เอกสารแนบ   16-11-2563  13  6
31   ประกาศ อบต. โคกกลาง  เอกสารแนบ   10-11-2563  6  4
32   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   29-09-2563  33  5
33   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น  เอกสารแนบ   21-08-2563  105  4
34   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น  เอกสารแนบ   19-08-2563  86  8
35   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปี 2563  doc120210816030710.jpg   07-08-2563  9  7
36   รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น  เอกสารแนบ   06-08-2563  107  3
37   ประกาศ  เอกสารแนบ   25-06-2563  114  6
38   ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563  doc120210810081141.pdf doc220210810081208.pdf   19-05-2563  13  6
39   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องงดการจัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 2563  เอกสารแนบ   11-05-2563  21  14
40   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง   28-04-2563  154  19
41   ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  doc120210810082013.pdf   22-04-2563  10  5
42   ประกาศ อบต. โคกกลาง เรื่องงดการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 2563  เอกสารแนบ   09-04-2563  20  12
43   ประกาศ  เอกสารแนบ   05-04-2563  94  5
44   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  doc120200324063148.jpg   24-03-2563  128  13
45   ประกาศ  เอกสารแนบ   15-02-2563  78  7
46   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  doc120210810071828.pdf เอกสาร เอกสาร   15-11-2562  13  13
47   ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  doc120210810081629.pdf   07-10-2562  9  5
48   เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล  เอกสารแนบ   01-10-2562  9  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.