ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 แผนพัฒนาห้าปี
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 63
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   23-07-2564  24  18
2   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกโบสถ์หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเหล็กและ มุงหลังคาเหล็กรีดลอน (เมทัลซีล) หนา ๐.๔๐ มิลลิเมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   23-07-2564  13  6
3   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกลางใหม่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเหล็ก และมุงหลังคาเหล็กรีดลอน (เมทัลซีล) หนา ๐.๔๐ มิลลิเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   28-04-2564  22  1
4   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒) ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร (โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร คสล.เดิม) หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   28-04-2564  17  2
5   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลงหินคลุก (นานายชวน - ลำชี) หมู่ที่ ๗ บ้านสระแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  20  0
6   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านโคกกลางใหม่ ม. ๑๑-บ้านโคกยาว ม. ๒) ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  12  2
7   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกทางหลวงชนบทที่ ๒๐๑๖ ถึงประปา หมู่ที่ ๘ บ้านโนนค้อทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  7  2
8   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เชื่อมหมู่ที่ ๕ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ ๗ บ้านสระแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  12  0
9   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซ.บ้านนายมี กิ่งเกษ-บ้านนายปั้ง โทลา) บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  12  0
10   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกกลางหมู่บ้าน – ทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแคน ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน แบบแปลน ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  10  0
11   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซ.บ้านนายปัญญา รุ่งเรือง - สามแยกบ้านนายสุชาติ รุ่งเรือง) บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ   12-03-2564  11  0
12   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางปราณี พึ่งพา ถึงบ้านนางน้อย สุดจันทึก) บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  11  0
13   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายลบ สินประโคน ถึง รร.บ้านโคกกลาง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   12-03-2564  11  0
14   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโบสถ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) แบบแปลน ปร. ๔ และ ปร. ๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก. ๐๑ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ   04-03-2564  20  14
15   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน. ปร ๔ และ ปร ๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   17-02-2564  8  2
16   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (แยกบ้านนางบุญสี แนวทอง ถึงแยกบ้านนางสร้อย มีสัตย์) บ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงกา  แบบแปลน ปร ๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   17-02-2564  7  1
17   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (แยกทางหลวงชนบท สร ๒๐๑๖ ถึงบ้านนายสุนทร ขันโมลี) บ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร ๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   17-02-2564  8  0
18   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยพ่อบุญมา สุขจิตร์) บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร ๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   17-02-2564  10  0
19   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านพ่อบัว) บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลน ปร ๔ และ ปร๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR)   17-02-2564  9  0
20   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ (หนองกระทิง) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   26-01-2564  19  8
21   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง-โคกสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๓  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  25  8
22   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง - โคกสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๒  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  24  0
23   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๙/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง - โคกสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๑  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  19  1
24   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล-งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง - ลำชี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๒  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  14  1
25   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล-งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง - ลำชี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๑  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  20  0
26   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล-งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๒  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  8  0
27   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ ๑  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  9  1
28   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔/๒๕๖๔ จ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล-งานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนค้อทอง (ข้างวัด) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  16  1
29   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓/๒๕๖๔ รับจ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล - งานซ่อมแซมถนนดินบ้านสระแก้ว (ที่พักสงฆ์โนนน้อย) หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  10  0
30   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ รับจ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล-งานซ่อมแซมถนนสันคลองบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  11  0
31   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ รับจ้างโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากพายุโนอึล – งานซ่อมแซมถนนสันคลองบ้านตาเจก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   22-12-2563  8  0
32   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (ตามุม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   13-08-2563  10  2
33   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (เส้นตามุม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   13-08-2563  8  2
34   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ จัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางถนน คสล.เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑ สูตรปรับราคา ค่า K   13-08-2563  9  0
35   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ จัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางถนน คสล.เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๑   13-08-2563  13  5
36   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๖๓ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of reference-TOR) ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก ๐๖ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑-๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑-๒๕๖๓   15-07-2563  94  8
37   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concret รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๔๗-๐๐๗ แยกบ้านหลักพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ -บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ E๒-๒๕๖๓ ปร.๔ และ ปร.๕ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑   16-04-2563  212  24
38   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concret รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๔๗-๐๐๖ แยกบ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๑ -วัดป่าแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ E๑-๒๕๖๓ ปร.๔ และ ปร.๕ แบบแปลน แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑   16-04-2563  206  13
39   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๓ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (แยกบ้านนายยา สุโพธิ์ ถึงอุโมงค์ท่อเหลี่ยม) บ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน สูตรปรับราคา ค่า K   24-03-2563  197  2
40   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗/๒๕๖๓ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (บ้านนางเยี่ยม-บ้านนายทัน) บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน สูตรปรับราคา ค่า K   24-03-2563  176  1
41   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖/๒๕๖๓ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (เส้นหนองคลอง) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน สูตรปรับราคา ค่า K   24-03-2563  175  1
42   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕/๒๕๖๓จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายจาก-บ้านนางคา) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แบบแปลน ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   20-12-2562  172  1
43   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔/๒๕๖๓ จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (บ้านโคกโบสถ์-ป่าช้า) บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   11-12-2562  142  0
44   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓/๒๕๖๓จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (บ้านโคกกลางใหม่-บ้านโคกกลาง) บ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   11-12-2562  185  1
45   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒/๒๕๖๓ จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ซอยบ้านนายเฉลิมพล) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔ และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   11-12-2562  127  0
46   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑/๒๕๖๓ จ้างโครงการปรับเกรดถนนบ้านตาเจก หมู่ที่ ๔ (จากแยกวัดถึงถนนลาดยาง) ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ปร.๔และ ปร.๕ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.๐๑ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference-TOR) สูตรปรับราคา ค่า K   11-12-2562  137  7
47   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ - หนองกระทิง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการบำรุง...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  263  21
48   วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๒/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง (จากแยกที่นายคำพองถึงเขตบ้านโคกยาว) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๒/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปร..  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  254  6
49   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง (สี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงสี่แยกบ้านยายปด) วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ จัดจ้างเหมาโครงการปร...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  224  7
50   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาเจก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง (สามแยกบ้านนายจำรัสเชื่อมบ้านหลักพัฒนา) วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับป...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  295  8
51   วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๕/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง (เส้นโคกสำโรง) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๕/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปร...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  232  4
52   วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๖/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง (เส้นหนองกระปูน) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๖/๒๕๖๒ จ้างเหมาโครงการปรับปร...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  175  2
53   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗/๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม-งานซ่อมแซมพร้อมปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ และเส้นทางสายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ - ที่พักสงฆ์โนนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗/๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการบำรุงร...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  234  7
54   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๒ รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคนหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๒ รับจ้างโครงการก่อสร้...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   14-06-2562  201  0
55   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการทั้ง ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3   14-06-2562  195  0
56   วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3   14-06-2562  209  0
57   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๒ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายทางหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ -บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศรายละเอียดราคากลาง แบบ ป.ป.ช ๑ เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ   04-10-2561  183  10
58   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๒ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายทางหมู่บ้านโนนค้อทอง หมู่ที่ ๘ - บ้านตาเจกหมู่ที่ ๔ - บ้านหลักพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ร่างขอบเขตงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศรายละเอียดราคากลางแบบ ป. ป.ช. ๑ เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ   04-10-2561  308  3
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่องเผยแพร่แผ...  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   01-10-2561  183  1
60   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๒ ร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือ..  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4   01-10-2561  174  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.