ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 ) sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 64
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
NoGift Policy
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  กำหนดเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง    
     -  วัน 15 กพ.2565 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  a1   01-04-2565  2
     -  กำหนดการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  2
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง นายวิชิต เครือศรี    
     -  วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง นายวิชิต เครือศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 พร้อมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน ร่วมสำรวจป่าชุมชน (หนองดุม)า  a1   17-02-2565  2
  วันที่ 7 ก.พ.2565 คณะผู้บริหาร อบต.โคกกลาง พร้อมปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองและเจ้าหน    
     -  วันที่ 7 ก.พ.2565 ผู้บริหาร อบต.โคกกลาง ปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประชุม ITA  เอกสารแนบ   07-02-2565  6
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว เสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาด    
     -  วันที่ 27 ม.ค.2565 อบต.โคกกลาง มอบถุงยังชีพแก่ผู้เสียงสูง หมู่ 8 บ้านโนนค้อทอง  เอกสารแนบ   27-01-2565  2
  ประกาศปิดหมู่บ้าน เฉพาะคุ้มในหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อทอง เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพ    
     -  วันที่ 25 ม.ค. 2565  เอกสารแนบ   25-01-2565  2
  วันที่ 4 ม.ค.2565 - 17 ม.ค.2565 อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้ง 11 หมู่บ    
     -  วันที่ 4 ม.ค 65 - 17 ม.ค.65 อบต.โคกกลางรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท  เอกสารแนบ   15-01-2565  1
  วันที่ 7 ม.ค.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางแถลงนโยบาย    
     -  วันที่ 7 ม.ค.2565 ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   07-01-2565  2
  วันที่ 4 ม.ค.2565 ประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือก ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา    
     -  วันที่ 4 ม.ค.2565 ประชุมสภาครั้งแรก เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา  เอกสารแนบ   04-01-2565  2
  ตั้งด่านตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565    
     -  ตั้งด่านตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ 2565  เอกสารแนบ   03-01-2565  2
  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ    
     -  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เอกสารแนบ   05-12-2564  6
  วันที่ 28 พย. 2564 รับหมอบหีบบัตรการเลือกตั้ง    
     -  วันที่ 28 พ.ย. 2564 รับหมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  เอกสารแนบ   28-11-2564  1
  วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง    
     -  มอบหีบบัตรเลือกตั้ง  การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง   27-11-2564  2
  วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง    
     -  วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน  เอกสารแนบ   27-11-2564  3
  ศูนย์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
     -  อบรมเจ้าพนักงาน กปน.  เอกสารแนบ   25-11-2564  6
     -  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ออกมาใช้สิทธ์เลือกตั้ง อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   25-11-2564  10
  พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทำสเปรย์สมุนไพรของคนพิการ    
     -  พิธีเปิดการอบรมอาชีพทำสเปรย์สมุนไพรของคนพิการ  เอกสารแนบ   12-11-2564  3
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.โคกกลาง วันที่ 10 พย.2564    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   10-11-2564  8
  อบต.โคกกลาง รณรงค์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.    
     -  อบต.โคกกลาง รณรงค์ขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก.อบต.  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   09-11-2564  6
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564    
     -  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564  เอกสารแนบ   26-10-2564  2
  ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต.    
     -  ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  เอกสารแนบ   21-10-2564  4
  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์    
     -  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เอกสารแนบ   19-10-2564  3
  อบต.โคกกลางหมอบถุงยังชีพ ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย    
     -  อบต.โคกกลางหมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย  เอกสารแนบ   14-10-2564  5
  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   13-10-2564  4
  อบต.โคกกลาง รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
     -  อบต.โคกกลาง รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   13-10-2564  5
  ปฏิทินการเลือกตั้ง    
     -  ปฎิทิน  เอกสารแนบ   05-10-2564  2
  ประจำเดือนกันยายน 2564    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   04-10-2564  3
  จดหมายข่าว    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   04-10-2564  1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   02-09-2564  3
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   02-09-2564  1
  จดหมายข่าว    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  5
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  3
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   15-06-2564  6
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก    
     -  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เอกสารแนบ   06-08-2564  3
  จดหมายข่าว    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  2
     -  ศูนย์กักตัว ศูนย์พักคอย อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  2
  ประชาสัมพันธ์    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  9
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  5
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  10
 หน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop