ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 คำสั่ง
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 64
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2565
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ    
     -  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เอกสารแนบ   05-12-2564  4
  วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง    
     -  วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน  เอกสารแนบ   27-11-2564  2
  ศูนย์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
     -  อบรมเจ้าพนักงาน กปน.  เอกสารแนบ   25-11-2564  4
     -  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ออกมาใช้สิทธ์เลือกตั้ง อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   25-11-2564  10
  พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทำสเปรย์สมุนไพรของคนพิการ    
     -  พิธีเปิดการอบรมอาชีพทำสเปรย์สมุนไพรของคนพิการ  เอกสารแนบ   12-11-2564  3
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.โคกกลาง วันที่ 10 พย.2564    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   10-11-2564  5
  อบต.โคกกลาง รณรงค์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.    
     -  อบต.โคกกลาง รณรงค์ขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก.อบต.  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   09-11-2564  6
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564    
     -  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564  เอกสารแนบ   26-10-2564  1
  ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต.    
     -  ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  เอกสารแนบ   21-10-2564  4
  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์    
     -  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เอกสารแนบ   19-10-2564  3
  อบต.โคกกลางหมอบถุงยังชีพ ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย    
     -  อบต.โคกกลางหมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย  เอกสารแนบ   14-10-2564  5
  อบต.โคกกลาง รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
     -  อบต.โคกกลาง รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   13-10-2564  4
  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   13-10-2564  4
  ปฏิทินการเลือกตั้ง    
     -  ปฎิทิน  เอกสารแนบ   05-10-2564  2
  ประจำเดือนกันยายน 2564    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   04-10-2564  3
  จดหมายข่าว    
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   04-10-2564  1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   02-09-2564  3
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   02-09-2564  1
  จดหมายข่าว    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  5
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  3
     -  จดหมายข่าว  เอกสารแนบ   15-06-2564  6
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก    
     -  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เอกสารแนบ   06-08-2564  3
  จดหมายข่าว    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  2
     -  ศูนย์กักตัว ศูนย์พักคอย อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  2
  ประชาสัมพันธ์    
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  8
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  5
     -  ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  9
  กำหนดเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง    
     -  กำหนดการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  2
 หน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.